Copyright en privacy

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht © GAIA.

Foodstyling: Stefaan Daeninck, www.culinair-ateljee.be
Fotograaf: Bart Van Leuven, www.bartvanleuven.com

Behoudens andersluidende vermelding mag de inhoud gereproduceerd worden zolang de bron vermeld wordt, behalve voor commerciële doeleinden. Indien er toestemming nodig zou zijn, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming worden gevraagd van GAIA vzw, hierna “GAIA” genoemd.

Inhoud

De inhoud wordt als dusdanig geleverd en gaat niet gepaard met enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook.

Hoewel GAIA heeft toegezien op de redactie en minutieuze verificatie van de inhoud op deze website kan de vzw niet garanderen dat de informatie volledig en exact is. De informatie op de website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

GAIA kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de informatie op deze website of in verband met andere externe websites. GAIA en haar personeelsleden kunnen in geen geval verantwoordelijk geacht worden in geval van verlies of beschadiging, inclusief maar zonder zich daartoe te beperken, (in)directe, toevallige, bijzondere, exemplarische, consecutieve of andere schade die veroorzaakt werd door het vertrouwen dat gesteld werd in de informatie op de site.

Privacy

GAIA (GAIA vzw, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, ingeschreven onder het nummer BE 0448.077.642) verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. Persoonsgegevens die aan GAIA geleverd worden, worden behandeld met strikte naleving van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. GAIA behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens te gebruiken om u over haar activiteiten te informeren. GAIA kan uw persoonsgegevens meedelen aan aangesloten entiteiten voor de bovenvermelde doeleinden. Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden (behalve aan kredietinstellingen of banken, met het oog op de uitvoering van de betalingen waarvoor de gegevens geleverd werden). U hebt het recht om uw aan GAIA bezorgde persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen. Daarvoor hoeft u enkel contact met ons op te nemen.

Cookies